Available courses

คำอธิบายรายวิชา
    ศึกษาและปฏิบัติกเี่ยวกับ โครงสรา้งอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็นและรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ คุณลักษณะทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์ การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆ ของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยายคลาส A, B, AB, C และ D การคัปปลิง วงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน วงจรคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในวงจรขยายสัญญาณเพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์ และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายของคุณลักษณะทางไฟฟ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติ วงจรดิฟเฟอร์เรนเชียลแอมปลิไฟเออร์ ออกแบบวงจรกรองความถี่ วงจรขยายสัญญาณไฟฟ้า วงจรสวิตช์ ชมิตต์ทริกเกอร์ วงจรเกต วงจรขยายสัญญาณหลายช่อง วงจรกำเนิดสัญญาณรูปไซน์ รูปสแควร์ รูปแรมพ์ วงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้าคงที่และกระแสไฟฟ้าคงที่ วงจรแปลงรูปคลื่นสัญญาณวงจรเฟสล็อกลูป วงจรซินทิไซเซอร์ และวงจรเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการบนเครื่องแม่ข่าย (Server Operating System), ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับการบริการและจัดการเครือข่าย การติดตั้งโปรแกรม  การกำหนดการ  สื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่าย  การจัดการและกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้ (Server Administrator and User Management), การจัดการ Service ต่าง ๆ  การจัดทำ Remote Control, การเขียนคำสั่งสคริปต์ Server Command, การจัดการ Web Serve , File Server,DHCP Server และ DNS Server การติดตั้ง Proxy Server การทำ Virtualization On Server การติดตั้งและกำหนดการทำงาน Firewall หลักการของ Cloud Technology เครื่องมือและโปรแกรมในการจัดการ Server Management Tools การจัดการข้อมูลและโปรแกรมบน Web Server การจัดทำระบบ Authentication, การจัดทำระบบ Voice-Over IP

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างของสารกึ่งตัวนำชนิด P ชนิด N โครงสร้างหลักการทำงาน สัญลักษณ์ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้า การต่อ การวัดและทดสอบไดโอด ไทริสเตอร์ วงจรรวมตั้งเวลา  รักษาแรงดันให้คงที่ และอุปกรณ์เชื่อมโยงทางแสง วงจรเรียงกระแสด้วยไดโอด วงจรควบคุมแรงดันให้คงที่ วงจรกำเนิดสัญญาณ การประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การทำแผ่นวงจรพิมพ์ ประกอบและบัดกรีอุปกรณ์ทดสอบและแก้ไขจุดบกพร่อง


ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายของคําศัพท์ที่ใช้ในการบริการอาหารและเครื่องดื่ม คุณสมบัติ

ของพนักงานบริการ รูปแบบของการบริการ ความรู้เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ประเภทของมื้ออาหาร

การกําหนดรายการอาหาร การเตรียม เลือกใช้เครื่องมือและอุปกรณ์การพับผ้าเช็ดปาก การจัดโต๊ะอาหาร

และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม

     ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบการทำงาน การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราการป้อน ปฏิบัติงานการกลึงปาดหน้า กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรูและรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของระบบฐานข้อมูล ขั้นตอนการพัฒนาระบบฐานข้อมูล สถาปัตยกรรมฐานข้อมูล แบบจำลองข้อมูล การวิเคราะห์และการออกแบบฐานข้อมูล แบบจำลองเอนทิตี้และความสัมพันธ์ รูปแบบบรรทัดฐาน การออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ภาษามาตรฐานบนระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การเกิดภาวะพร้อมกัน และการกู้คืน การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบงาน กรณีศึกษา

       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักความปลอดภัยในการปฎิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C  หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ การบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานของระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเซล การตรวจสภาพและบำรุงรักษาระบบฉีดเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หน่วยและการวัด แรงและการเคลื่อนที่ ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน นาโนเทคโนโลยี โครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ พันธะเคมี สารและการเปลี่ยนแปลง ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน การรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตและระบบนิเวศ 


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ชนิด ลักษณะเสื้อเชิ้ต เสื้อฮาวาย เสื้อโปโล กางเกงไม่มีจีบและกางเกงมีจีบ เครื่องมือ อุปกรณ์การตัดเย็บ การสร้างแบบเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ การเลือกผ้าการคำนวณผ้าและการตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษเบื้องต้นแบบต่างๆ


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมาย วัตถุประสงค์ และประโยชน์ของการบัญชี ข้อสมมติทางบัญชี  ความหมายของสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของตามแม่บทการบัญชี  สมการบัญชี  การวิเคราะห์รายการค้า  การบันทึกรายการค้าตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป  สมุดเงินสด  2 ช่อง  ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง  กระดาษทำการ 6 ช่อง งบการเงิน  ปรับปรุง  ปิดบัญชี   และสรุปวงจรบัญชี

 


คำอธิบายรายวิชา

                ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือเขียนแบบ มาตรฐานงานเขียนแบบเทคนิค เส้น ตัวเลข ตัวอักษร การสร้างรูปเรขาคณิต การกำหนดขนาดของมิติ มาตราส่วน หลักการฉายภาพมุมที่ 1 และมุมที่ 3 ภาพสามมิติ ภาพสเกตซ์ ภาพตัด และสัญลักษณ์เบื้องต้นในงานช่างอุตสาหกรรม


            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการจัดการ กระบวนการจัดการธุรกิจ วิเคราะห์งานตามกระบวนการจัดการงานวิชาชีพ ดำเนินงานธุรกิจและบริการด้านวิชาชีพ นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดการงานวิชาชีพ

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ความหมาย ความสำคัญ และผลกระทบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง องค์ประกอบของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนการท่องเที่ยว ธุรกิจโรงแรมและที่พักอื่นๆ ธุรกิจขนส่ง ธุรกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร ธุรกิจสถานบันเทิงและธุรกิจบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทรัพยากรการท่องเที่ยว ปัจจัยสนับสนุนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝึกปฏิบัติกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

 

 


       ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับพื้นฐานงานส่วนหน้าโรงแรม โครงสร้างการบริหารงานส่วนหน้า บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานส่วนหน้า งานสำรองห้องพัก งานต้อนรับแขกและ  ลงทะเบียนเข้าพัก (Check-in) บันทึกประวัติผู้เข้าพัก การบริการโทรศัพท์ งานการเงินส่วนหน้ากับการคืนห้องพัก (Check-out) การบริการในบริเวณส่วนหน้าโรงแรม การประสานงานกับแผนกอื่นๆ บทบาทด้าน การรักษาความปลอดภัย ปัญหาและการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

 


จุดประสงค์รายวิชา

1.   มีความเข้าใจ และนำไปใช้งานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

2.   มีทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือวัดทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ การเตรียมอุปกรณ์ ประกอบ ทดสอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

3.   มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม

 

สมรรถนะรายวิชา

1.   แสดงหลักการวัด ทดสอบ ประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นและความปลอดภัย

2.   ประกอบและตรวจสอบวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

3.   ต่อวงจรและอุปกรณ์ควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าเบื้องต้น

4.   ต่อวงจรและตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น

 

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการทำงาน ระบบความปลอดภัย ในงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  แหล่งกำเนิดไฟฟ้า กฎของโอห์ม พลังงานไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น วงจรไฟฟ้าแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์เบื้องต้น อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าและการต่อสายดิน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ R L C หม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ ไมโครโฟน ลำโพง อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ เทคนิคการบัดกรี การใช้มัลติมิเตอร์ เครื่องกำเนิดสัญญาณ ออสซิลโลสโคป การประกอบวงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น


          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ หลักการทำงานการถอดประกอบชิ้นส่วนของเครื่องยนต์เล็กความปลอดภัยในการทำงานการใช้เครื่องมือถอดประกอบ ตรวจสอบชิ้นส่วน บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ปรับแต่งเครื่องยนต์เล็กแก๊สโซลีน เครื่องยนต์เล็กดีเซลและการประมาณราคาค่าบริการ


     ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม สารกึ่งตัวนำชนิดพี ชนิดเอ็น และรอยต่อพีเอ็น โครงสร้างสัญลักษณ์ ลักษณะสมบัติทางไฟฟ้าและการให้ไบแอสไดโอด ซีเนอร์ไดโอด ทรานซิสเตอร์ เฟตและอุปกรณ์ไทริสเตอร์การทำงานของวงจรคอมมอนแบบต่างๆของทรานซิสเตอร์และเฟต วงจรขยาย A,B,AB,C และD การคับปลิงและวงจรขยายแบบคาสเคด ดาร์ลิงตัน และคอมพลีเมนตารี การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ในวงจรขยายสัญญาณ เพาเวอร์ซัพพลาย วงจรออสซิลเลเตอร์และวงจรอื่นๆ การอ่านคู่มือวงจรอิเล็กทรอนิกส์ การแปลความหมายคุณลักษณะทางไฟฟ้า


         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของห้างหุ้นส่วน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับห้างหุ้นส่วน การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน การบันทึกรายการเปิดบัญชี การแบ่งผลกำไรขาดทุน การบันทึกบัญชีตามวิธีทุนเปลี่ยนแปลงและวิธีทุนคงที่ การจัดทำงบการเงิน การรับหุ้นส่วนใหม่ หุ้นส่วนลาออก หุ้นส่วนตาย การเลิกกิจการ และการชำระบัญชีห้างหุ้นส่วน

 


          ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับประวัติและการวิวัฒนาการของลวดลายตามคตินิยมของศิลปะไทย การเขียนลวดลาย คัดลอกแม่ลาย ผูกลาย และการประยุกต์ใช้ในงานประเภทต่าง ๆ         ศึกษาและปฏิบัติโครงสร้างและหลักการทำงานของไดโอด ทรานซิสเตอร์ เอส ซี อาร์  ไดแอค ไตรแอค ยู.เจ.ที. เฟต มอสเฟต อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์ทางแสง วงจรการเรียงกระแสด้วย   ไดโอดแบบต่าง ๆ วงจรคงค่าแรงดันแบบต่าง ๆ วงจรการใช้งานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส์กำลัง    เบื้องต้น วงจรกำเนิดสัญญาณพัลส์ด้วยทรานซิสเตอร์

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของระบบบัญชีการควบคุมภายใน  การเลือกใชเอกสารทางการบัญชี สมุดบันทึกรายการขั้นตน ขั้นตอนการวางระบบบัญชี วงจรรายไดวงจรรายจาย สินคาคงคลังตนทุนการผลิต สินทรัพยไมหมุนเวียน เงินเดือนและคาแรงของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1.  รู้เข้าใจหลักการทำงานและการใช้งานของอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.  มีทักษะในการตรวจวัด ทดสอบ ตรวจซ่อมและเลือกใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลัง

3.  มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฎิบัติ มีความละเอียดรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบสะอาด ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ

  

สมรรถนะรายวิชา

1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับ หลักการทำงาน ของอุปกรณ์วงจรอิเล็กทรอนิกส์

2.  ตรวจวัด ทดสอบ ตรวจซ่อมและเลือกใช้อุปกรณ์

3.  ตรวจสอบ ทดสอบและต่อวงจรอิเล็กทรอนิกส์กำลัง

คำอธิบายรายวิชา

      ศึกษาและปฎิบัติ หลักการทำงานของวงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแบบครึ่งคลื่น เต็มคลื่น แบบควบคุมได้และควบคุมไม่ได้ วงจรแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับแบบปรับแรงดันได้ แหล่งจ่ายแบบสวิตชิง วงจรทวีแรงดัน  วงจรอินเวอร์เตอร์ คอนเวอร์เตอร์ โซลิตสเตตรีเลย์  วงจรกรองสัญญาณ วงจรหรี่ไฟ


ศึกษาและปฏิบัติหลักการทำงานของเครื่องกล การถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกล เครื่องมือถอดประกอบ เครื่องมือวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น ถอดประกอบชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้นวัดขนาดชิ้นส่วนเครื่องกลและเครื่องยนต์เบื้องต้น

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บไซต์ การออกแบบ  เว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปหรือโปรแกรมระบบ CMS (Content Management System) การทดสอบการทำงานของเว็บไซต์ และการ Upload เว็บไซต์

 

        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุประสงค์   แนวคิดเกี่ยวกับบัญชีต้นทุน  การจำแนกประเภทต้นทุน  ระบบบัญชีต้นทุนของปัจจัยการผลิต  การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ  วิธีการบัญชีเกี่ยวกับของเสีย  ของมีตำหนิ  เศษวัสดุและการบัญชีต้นทุนตามกิจกรรม

       ศึกษาและปฏิบัติการออกแบบ เขียนแบบ 2 มิติและ 3 มิติตามขั้นตอนของการออกแบบเขียนแบบโดยใช้หลักการออกแบบเขียนแบบ การออกแบบร่างการร่างแบบ การเขียนแบบโดยใช้เครื่องมือมาตรฐานสากล

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติการเกี่ยวกับ ความหมายและประเภทของสื่อสิ่งพิมพ์ บทบาทของสื่อสิ่งพิมพ์ กระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Desktop Publishing การจัดรูปแบบ การเลือกใช้ตัวอักษร การเลือกสี ประเภทของภาพและการเลือกภาพประกอบสิ่งพิมพ์ การผลิตและจัดหน้าสิ่งพิมพ์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป


        ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการทำงานนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์ ชนิดสัญลักษณ์ โครงสร้าง การทำงานและการทดสอบอุปกรณ์นิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์การอ่าน การเขียนวงจรแลต่อวงจรควบคุมทิศทาง วงจรปรับความเร็ว วงจรเรียงลำดับ วงจรหน่วงเวลา วงจรควบคุมด้วยมือ (Manual) และวงจรควบคุมโดยอัตโนมัติ (Automatics) ของระบบนิวแมติกส์และไฮดรอลิกส์เบื้องต้น

              ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการของเครื่องทำความเย็น โครงสร้างส่วนประกอบของระบบทำความเย็นแบบอัดไอ วงจรสารทำความเย็น วงจรไฟฟ้าของระบบเครื่องเย็นภายในครัวเรือน ระบบเครื่องเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์ ประเภทของสารทำความเย็นน้ำมันหล่อลื่นของระบบเครื่องทำความเย็น งานท่อการติดตั้งระบบ วงจรสารทำความเย็น การทำสุญญากาศ การบรรจุสารทำความเย็น การซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็นในที่พักอาศัย ครัวเรือน และเครื่องทำความเย็นที่ใช้ในเชิงพาณิชย์

    ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช้ในการสร้างภาพกราฟิก และเห็นคุณค่าของผลงานกราฟิกที่สร้างโดยโปรแกรมสำเร็จรูปที่เป็นแบบ Vector  และ Bitmap

           ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสารโทรคมนาคม สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร  หลักการสื่อสารข้อมูลแบบแอนาลอกและดิจิตอล การสื่อสารทางโทรศัพท์   วิทยุ  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ไมโครเวฟ  การสื่อสารผ่านดาวเทียม  การสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง   หลักการโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิตอล  ISDN  ( Integrated  Service  Digital  Network ) และโปรโตคอล (Protocol)

ึกษาและปฏิบตัิเกี่ยวกบัการใชเ้ครื่องมืองานตวัถงัและพ่นสีรถยนต์การเคาะข้ึนรูปการปะผตุ วัถงั การลอกสีโป๊วสีการขดัเตรียมผิวงาน การพ่นสีการขดัสีและการประมาณราคาค่าบริการ

คำอธิบายรายวิชา

          ศึกษาและปฏิบัติการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศเพื่องานอาชีพเบื้องต้น การติดตั้ง  เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้างและระบบปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมประมวลผลคำจัดทำเอกสารเพื่องานอาชีพโดยเน้นการพิมพ์เอกสารด้วยระบบสัมผัสและตรวจแก้ไขความถูกต้อง การใช้โปรแกรมตารางทำการเพื่องานอาชีพโดยเน้นการคำนวณ เช่น ต้นทุน ราคาสินค้า บัญชี รายการวัสดุ ฯลฯ การใช้โปรแกรมการนำเสนองานเน้นการสร้างกราฟและตารางและสร้างภาพ เคลื่อนไหว การใช้อินเทอร์เน็ตสืบค้นข้อมูลเพื่องานอาชีพและการรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ จริยธรรมและความรับผิดชอบในการใช้คอมพิวเตอร์กับระบบสารสนเทศ


       ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหลักการจัดการ  ความเป็นมาและแนวคิดในการจัดการ  หลักการและกระบวนการจัดการ  การวางแผน การจัดองค์กร การจักการ งานบุคคล  การอำนวยการ  การกำกับดูแล  การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ

คำอธิบายรายวิชา

           ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับ  การจำแนกชนิด  ส่วนประกอบ  หลักการทำงาน  การบำรุงรักษา  และหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานกับเครื่องมือกลพื้นฐาน  การคำนวณค่าความเร็วรอบ  ความเร็วตัด อัตราการป้อนองค์ประกอบที่จำเป็นในการปฏิบัติงานลับคมมีดตัด  งานกลึง  งานไส  งานเจาะ


ศึกษาเกี่ยวกับทักษะการคิดคำนวณ การแก้ปัญหาเรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ การแปรผัน  สถิติเบื้องต้น  การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การวัดการกระจายของข้อมูล และฝึกปฏิบัติในการเลือกใช้ค่าสถิติที่เหมาะสมกับข้อมูล

             ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับความหมายและวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ วิธีการทำและส่วนประกอบของระบบปฏิบัติการ การทำงานแบบทีละโปรแกรม แบบพร้อมกันหลายโปรแกรมระบบการแบ่งเวลา บทบาท หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ การจ่ายงาน การจัดสรรหน่วยประมวลผลการบริหารและการจัดการหน่วยความจำ การจัดลำดับงานและการจัดสรรทรัพยากร การจัดการรับข้อมูลและการแสดงผล ระบบแฟ้มข้อมูล การใช้ระบบปฏิบัติการที่นิยมกันแพร่หลายบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์